• ബോർഗ് വാർണർ

  • കനേഡിയൻ സോളാർ

  • ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് (തായ്ലൻഡ്) കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

  • MLT സോളാർ എനർജി (തായ്ലൻഡ്)

  • മ്യാൻമർ എസ്.എസ്.ഐ.

  • പി ടി ബയോട്ടിസ് പ്രൈമ അഗ്രിസിൻഡോ (ഇന്തോനേഷ്യ)

  • ക്വിയാക്കിയ ഭക്ഷണം

  • ട്രിന സോളാർ (തായ്ലൻഡ്)

  • യൂണിടെക്