36/151 മോട്ടോർവേ റോഡ് ക്ലോംഗ് സോംഗ് ടൺ കന്യാസ്ത്രീ ഉപജില്ല, ലാറ്റ് ക്രാബാംഗ് ജില്ല, ബാങ്കോക്ക് 10520

+66 2106 3880
+86 1390 1515 693 (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)
+86 1816 8901 913 (എഞ്ചിനീയറിംഗ്)

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക